علوم انسانی اسلامی

تمرکز بر توسعه علوم انسانی مبتنی بر اسلام با رویکردی جدید جهت استفاده کاربردی این علوم

علوم انسانی اسلامی

فرایند تأسیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی هدی در سال ۱۳۷۱ با ارسال نامه و هماهنگی ‏های مربوطه با وزارت محترم فرهنگ و آموزش عالی و حوزه علمیه آغاز شد. در نهایت در تیرماه ۱۳۷۳ موافقت اصولی با تأسیس دانشکده از سوی شورای گسترش آموزش عالی ابلاغ گردید (جلسه مورخ ۴/۴/۱۳۷۳).
رویدادهای مهم مرتبط با وضعیت تأسیس و پذیرش دانشجو در دانشکده، به شرح زیر به تفکیک زمانی ارائه می‏ گردد.