نمایشگاه محصولات فرهنگی به مناسبت هفته پژوهش

همزمان با هفته پژوهش نمایشگاه محصولات فرهنگی و آموزشی در دانشکد هدی برگزار شد.

نمایشگاه محصولات فرهنگی به مناسبت هفته پژوهش

همزمان با هفته پژوهش نمایشگاه محصولات فرهنگی و آموزشی  به همت معاونت آموزش و پژوهش ، در دانشکد هدی برگزار شد.


نمایشگاه محصولات فرهنگی به مناسبت هفته پژوهش
گزارش‌های تصویری
نمایشگاه محصولات فرهنگی به مناسبت هفته پژوهش
گزارش‌های تصویری
نمایشگاه محصولات فرهنگی به مناسبت هفته پژوهش
گزارش‌های تصویری
نمایشگاه محصولات فرهنگی به مناسبت هفته پژوهش
گزارش‌های تصویری
نمایشگاه محصولات فرهنگی به مناسبت هفته پژوهش
گزارش‌های تصویری