نشست توجیهی گروه های علمی با زبان آموزان بین الملل

گروه های علمی دانشکده هدی، نشست های متعددی با زبان آموزان بین الملل برگزار کردند.

نشست توجیهی گروه های علمی با زبان آموزان بین الملل

گروه های علمی دانشکده هدی، نشست های متعددی با هدف آشنا نمودن زبان آموزان بین الملل با رشته های تحصیلی دانشکده هدی برگزار کردند. 


نشست توجیهی گروه های علمی با زبان آموزان بین الملل
گزارش‌های تصویری
نشست توجیهی گروه های علمی با زبان آموزان بین الملل
گزارش‌های تصویری
نشست توجیهی گروه های علمی با زبان آموزان بین الملل
گزارش‌های تصویری
نشست توجیهی گروه های علمی با زبان آموزان بین الملل
گزارش‌های تصویری
نشست توجیهی گروه های علمی با زبان آموزان بین الملل
گزارش‌های تصویری
نشست توجیهی گروه های علمی با زبان آموزان بین الملل
گزارش‌های تصویری
نشست توجیهی گروه های علمی با زبان آموزان بین الملل
گزارش‌های تصویری