حضور دو مستندساز اسپانیایی در مراسم پیاده روی اربعین حسینی

نشستی با حضوردو مسیحی مستندساز اسپانیایی، ازسوی مدیریت ارتباطات وبین الملل دانشکده هدی، روزپنجشنبه 18 مهردرجامعه الزهرا(س) برگزارشد.

حضور دو مستندساز اسپانیایی در مراسم پیاده روی اربعین حسینی

دراین نشست، «مانولواسپایلو» و «پدروجی.ساودرا»دو مستندساز اسپانیایی از تجربیات و حال و هوای خود در پیاده‌روی اربعین حسینی گفتند.


حضور دو مستندساز اسپانیایی در مراسم پیاده روی اربعین حسینی
گزارش‌های تصویری
حضور دو مستندساز اسپانیایی در مراسم پیاده روی اربعین حسینی
گزارش‌های تصویری
حضور دو مستندساز اسپانیایی در مراسم پیاده روی اربعین حسینی
گزارش‌های تصویری
حضور دو مستندساز اسپانیایی در مراسم پیاده روی اربعین حسینی
گزارش‌های تصویری
حضور دو مستندساز اسپانیایی در مراسم پیاده روی اربعین حسینی
گزارش‌های تصویری
حضور دو مستندساز اسپانیایی در مراسم پیاده روی اربعین حسینی
گزارش‌های تصویری
حضور دو مستندساز اسپانیایی در مراسم پیاده روی اربعین حسینی
گزارش‌های تصویری